Bolshevik Party Meeting. Sitting (from left)- Enukidze, Kalinin, Bukharin, Tomsky, Lashevich, Kamenev, Preobrazhensky, Serebryakov, Lenin,Rykov

Bolshevik Party Meeting. Sitting (from left)- Enukidze, Kalinin, Bukharin, Tomsky, Lashevich, Kamenev, Preobrazhensky, Serebryakov, Lenin,Rykov