Ukraine’s President Viktor Yushchenko at Book of Memory Holodomor Ceremony (Nov. 18, 2008)

Ukraine's President Viktor Yushchenko at Book of Memory Holodomor Ceremony (Nov. 18, 2008)