Bolshevik Yakov Yurovsky, executioner of Romanovs (July 16, 1918)

Bolshevik Yakov Yurovsky, executioner of Romanovs (July 16, 1918)