Voroshilov,Molotov, Stalin, (& Yezhov effaced)

Voroshilov,Molotov, Stalin, (& Yezhov effaced)